Напредъка на проект VET@HOME обсъждаха партньорите в рамките на поредната транснационална среща, проведена онлайн

Днес се проведе четвъртата ни транснационална среща за преглед на напредъка по изпълнението на проекта и обсъждане на резултатите в детайли. В рамките на работната среща на експертите за разработване на крайния продукт партньорите обсъдиха и приеха образеца за структурата и съдържанието на Р3 – Протокол и Ръководство.

Като цяло той ще представлява един обширен документ с две основни части: Протокол и Ръководство. Всички партньори анализират резултатите, получени в рамките на проведените в техните държави кабинетни и теренни проучвания, и предоставят обобщена информация за различните раздели на документа.

В крайна сметка продуктът ще бъде разделен на два осовни раздела:

Протокол, който предлага примерна процедура за структуриране и провеждане на курс за професионално практическо обучение във виртуална среда, с акцент върху кулинарните професии, по-специално “готвач”, състояща се от:
1. Проектиране и структуриране на курса
2. Създаване на онлайн среда за обучение
3. Провеждане на онлайн практическо обучение
4. Оценяване и анализ на обучението

Докато в Протокола се описват примерните процедури, следващата част – Ръководството – предоставя практически инструкции, например първата глава е посветена на насоки за работа с платформата за електронно обучение като Наръчник за това как да се прилага платформата VET@HOME в реалния процес на обучение. Освен това, в нея се предлагат и различни педагогически стратегии за провеждане на онлайн базирано практическо обучение. Следващата глава е посветена на трудностите и предложените решения за тяхното преодоляване. Накрая, в Ръководството ще бъдат представени някои нововъведения и добри практики при провеждането на виртуално практическо обучение в дистанционна/смесена форма на обучение, идентифицирани и събрани от партньорите по хода на изпълнение на техните изследователски задачи.

Очаквайте окончателните резултати, които ще бъдат представени от консорциума.

October 30, 2023

0 responses on "Напредъка на проект VET@HOME обсъждаха партньорите в рамките на поредната транснационална среща, проведена онлайн"

Leave a Message

Your email address will not be published.

VET@Home © vet-at-home.eu Всички права запазени.